top of page
תמ"א 38

תמ"א 38

 

תמ"א 38 הינה תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה. תוכנית זו מעניקה תמריצים – זכויות בנייה נוספות – לבעלי בניינים, המחליטים לחזק את הבניין שלהם מפני רעידות אדמה.

 

פרויקט מסוג תמ"א 38 הינו עסקה מורכבת ביותר, בה מעניקים בעלי הדירות בבניין ליזם את זכויוות הבנייה הנוספות, שיש לבניין, בין מכוח תמ"א 38 ובין מכוח תוכניות אחרות, ובתמורה היזם מחזק את הבניין מפני רעידות אדמה, משפץ את החזית החיצונית של הבניין ולעיתים אף מחדש את תשתיותיו ומרחיב את הדירות הקיימות.

 

כאמור, עסקת תמ"א 38 הינה מורכבת, הן מהבחינה התכנונית, הן מהבחינה הקניינית, הן מהבחינה המיסויית והן מבחינת הבטחונות, הנדרשים לבעלי הדירות, כדי להבטיח, שכל העבודות תושלמנה בהתאם למוסכם. רק עורך-דין, שעיקר עיסוקו בתחום הנדל"ן, והוא בעל ניסיון עשיר והבנה מעמיקה בתחום המקרקעין, יכול לייצג כהלכה איזה מהצדדים לעסקת תמ"א 38.

 

למשרד ניסיון בתחום תמ"א 38, על כל היבטיו: הקנייני, התכנוני והמיסויי. המשרד גם מייעץ לבעלי הדירות וליזמים בנוגע לאפשרות היתכנותה המשפטית של עסקת תמ"א 38. עוד בטרם מתחיל המשא ומתן המשפטי בנוגע לפרטי העסקה, הוא בונה עם הצדדים את "תרשים הזרימה" ולוח הזמנים של ביצוע העסקה, כדי שכל הצדדים יבינו מראש את מורכבות הפרויקט, והאם הם מעוניינים, או יכולים,  באמת להתקשר בעסקה מעין זו.

 

המשרד עוסק בעריכת הסכמים לחיזוק בניינים עקב רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 ובהסדרת מסמכי הבית המשותף בלשכת רישום המקרקעין לאחר השלמת חיזוק המבנה ותוספת הבנייה. 

 

כאשר המשרד מייצג בעלי דירות בעסקת תמ"א 38, הוא מלווה את בעלי הדירות, אם רצונם בכך, לכל אורך ההליך, ממועד בחירת היזם ועד לסיום העבודות.    

 

 

 

 

 

bottom of page