top of page
הפקעות

הפקעות

 

המשרד מייצג לקוחות בתביעות לביטול הפקעות, תוך הקפדה על חוקיות ההפקעה, ושתפיסת החזקה בקרקע על-פי ההפקעה תהיה בשטח המדוייק, שנקבע בצו תפיסת החזקה. בנוסף, המשרד מייצג לקוחות בתביעות פיצויים בגין ההפקעה.

 

 

 

 

bottom of page