top of page

ירושות וצוואות

 

 

למותו של אדם השלכות מרחיקות לכת על כלל ענפי המשפט.

 

המשרד מייעץ ללקוחותיו, המבקשים להסדיר את העברת רכושם ליורשיהם בדרך יעילה ככול האפשר תוך הסבת תועלת מרבית ליורשים, מההיבט המשפטי, המעשי והמיסויי.

 

בנוסף, המשרד מייעץ ליורשים בנושאי חלוקת העיזבון ובהשלכות המיסויות של חלוקה כאמור.

 

כחלק בלתי נפרד מפעולותיו מטפל המשרד בהוצאת צו ירושה  וצו קיום צוואה, לרבות אישור צווי ירושה וצווי קיום צוואה, שהוצאו לתושבי חוץ בחו"ל, ואשר יש להם רכוש בישראל.  

 

 

 

 

bottom of page