top of page
תכנון ובנייה

תכנון ובנייה

 

המשרד מטפל מול הוועדות לתכנון ובנייה  והרשויות המקומיות בקידום תוכניות להשבחת קרקע על-ידי שינוי ייעוד של הקרקעות, השימוש בהן והעלאת זכויות בנייה, עריכת תוכניות איחוד וחלוקה (פרצלציה)  באזורים שונים בארץ. בנוסף, מייצג המשרד לקוחות, יחידים וקבוצות, במאבקים נגד תוכניות בניין עיר (תב"ע) ובנייה של פרויקטים. במסגרת כך מופיעים עורכי-הדין במשרד בוועדות לתכנון ולבנייה, לרבות ועדות ערר,  ובבתי משפט, על כל ערכאותיהם.

 

בנוסף, המשרד מטפל בתביעות פיצויים נגד ועדות התכנון והבנייה בשל פגיעה בערך נכסים עקב אישור תוכניות בניין ערים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה, ה'תשכ"ה-1965.  

 

 

 

 

bottom of page