top of page

מילון מונחים

 

בית משותף     בניין, שיש בו לפחות שתי יחידות (דירות, חנויות, משרדים וכו'), והוא נרשם בפנקס הבתים המשותפים.

                     על-פי החוק, גם בניין, שאינו רשום בפנקס הבתים המשותפים, שיש בו לפחות שתי יחידות, יתנהל לפי הכללים,                        החלים על בית משותף.

 

 

 

הסכם ממון      הסכם בין בני זוג, המסדיר את יחסי הממון והרכוש שלהם.

 

 

 

נסח טאבו        מסמך רשמי המונפק על-ידי לשכת רישום המקרקעין ומהווה אסמכתא על נתוני הנכס/הקרקע. הנסח כולל

                      את פרטי הרישום והזהות של המקרקעין - גוש חלקה, שטח ובעלי הזכויות עליו, היסטוריית העברת הזכויות                             בנכס והערות אזהרה.

 

 

 

מושע              בעלות משותפת בנכס או בקרקע בו קיימים לפחות שני בעלי זכויות, ואין הגדרה או הסכמה או חוזה או תשריט                         ביחס למיקומן הפיסי של הזכויות של כל אחד מבעלי הזכויות.

 

 

 

בעלות מלאה    נכס מקרקעין שהזכויות הקניניות בו רשומות בפנקס המקרקעין, כזכויות בבעלות מלאה, שהיא גם בעלות יחיד,                       בשונה מבעלות משותפת.

 

 

 

איחוד חלקות   חיבור של מספר חלקות (מינימום שתיים) ליחידה תכנונית וקניינית אחת. איחוד חלקות נעשה באמצעות תוכנית                        בנין עיר.

 

 

 

גוש                 שטח מוגדר בתוך מקרקעין של יישוב, המכיל חלקה או מספר חלקות ומהווה יחידה למדידה ורישום.

 

 

 

bottom of page