top of page

יפוי כוח מתמשך

לאחרונה הוסף לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות  הסדר משפטי, המאפשר לאדם לתכנן את עתידו בשלב, בו הינו בעל יכולת ומסוגלות לקבל החלטות ולבצע פעולות. הסדר זה נקרא "ייפוי כוח מתמשך".

 

ייפוי כוח מתמשך הוא הסדר משפטי, המבטא תפיסה חברתית חדשה ביחס לאנשים עם מוגבלויות, אשר שמה במרכז את זכותו של כל אדם לחיות את חייו בהתאם לבחירותיו ולרצונו. תפיסה חברתית זו מדגישה את יכולותיו של האדם ולא את מוגבלותו, ומכירה בחובתה של המדינה לאפשר לכל אדם למצות את יכולותיו באמצעות קידום ופיתוח של מנגנוני תמיכה, סיוע והגנה, גם אם יכולותיו או כשרותו המשפטית הוגבלו, מסיבה כלשהי, באופן זמני או קבוע.

 

כיום קיימים בחוק שלושה הסדרים, שמטרתם לסייע ולתמוך באדם, המתקשה לנהל את ענייניו בעצמו בהתאם לבחירתו ולרצונו:

 

~ ייפוי כוח מתמשך

~ תמיכה בקבלת החלטות

~ אפטרופסות

 

מגוון ההסדרים מאפשר להתאים לכל אדם, הזקוק לסיוע ולתמיכה, את "החליפה האישית", הנכונה עבורו, לפי רמת תפקודו באופן מכבד ופחות מגביל, והכול  בהתאם לרצונו, לצרכיו וליכולותיו.

 

במסגרת ייפוי-הכוח המתמשך הינך יכול/ה לקבוע, כיצד ייראו חייך בעתיד, אם תגיע/י למצב, שבו חלילה לא תהיה/יי מסוגל/ת לקבל החלטות או לנהל את ענייניך בהיבטים מסוימים, ולמנות אנשים מהימנים עליך כמיופי כוח, אשר יפעלו בשמך ועבורך, בתחומים שונים הנוגעים לחייך.

 

אתה/את  כממנה יכול/ה לקבוע, באלו עניינים תוכל/י לקבל את עזרתו של מיופה כוח שתמנה/י, ומה תהיינה סמכויותיו. באפשרותך לשנות את ייפוי הכוח המתמשך על-ידי הפקדת ייפוי כוח מתמשך חדש או לבטלו בכל עת,  ובלבד שלא הגבלת בעצמך את אפשרות הביטול בייפוי הכוח עצמו.

 

באפשרותך לקבוע "הנחיות מקדימות", בהן תפרט/י את רצונך בנוגע להחלטות עתידיות, שיתקבלו בשמך או פעולות שיינקטו בשמך. הנחיות אלה ידריכו את מיופה הכוח, כיצד עליו לפעול בעניינים, שנכללים בייפוי הכוח.

 

אם לאחר כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף תתנגד לביצוע פעולה או לקבלת החלטה, שביקשת את ביצועה במסמך ההנחיות המקדימות, על מיופה הכוח לפעול לפי בקשתך בשעת מעשה ולא לפי ההנחיות שנתת בעבר.

 

האם קיימים מנגנוני פיקוח בייפוי כוח מתמשך?

 

ייפוי כוח מתמשך הוא הסדר משפטי, המבוסס על בחירה אישית של הממנה ועל מערכות יחסים משפחתיות או חברתיות של קרבה ואמון. הממנה בוחר בן משפחה, אדם אחר הקרוב אליו או איש מקצוע, המהימנים עליו ואשר הוא סומך עליהם לשמש כמיופי כוחו. בנסיבות אלה סבר המחוקק, שאין הצדקה למנגנון פיקוח שוטף, כפי שחל על אפוטרופוסים.

.

יחד עם זאת, יש מספר "איזונים ובלמים", שמטרתם לוודא, שייפוי הכוח אכן נערך מבחירה ומרצון חופשי שלך תוך הבנה מלאה של תוצאותיו, המאפשרים פיקוח על מיופה הכוח:

 

ייפוי הכוח ייערך ויאושר על ידי גורם מקצועי, עורך דין, אשר אין לו עניין אישי בייפוי הכוח ואשר עבר הכשרת חובה של האפוטרופוס הכללי. בייפוי כוח רפואי הגורם המאשר יכול להיות גם רופא, אח, פסיכולוג או עובד סוציאלי.

 

נקבעה חובת הפקדה של ייפוי הכוח אצל האפוטרופוס הכללי, אשר ינהל מאגר הפקדות של ייפויי כוח מתמשכים.  האפוטרופוס הכללי ישלח לממנה תזכורות על קיומו של ייפוי כוח המופקד במאגר וכן הודעות שונות, כדי לוודא שייפוי הכוח משקף את רצונו העדכני.

.

אתה/את רשאי/ת לקבוע אנשים נוספים, שיהיה על מיופה הכוח ליידעם על כניסת ייפוי הכוח לתוקף וכן על פעולות והחלטות, שהוא מבצע עבורך.

 

המחוקק סבר, שכאשר הממנה בחר ליפות את כוחו של אדם מוכר לו, אין צורך בהתערבות של המדינה ביחסים ביניהם באמצעות מנגנון פיקוח שוטף, כפי שחל על אפוטרופוסים. עם זאת, אתה/ את יכול/ה לבחור גם בהטלת פיקוח של האפוטרופוס הכללי על מיופה הכוח.

 

על מיופה הכוח למסור לאפוטרופוס הכללי הצהרה על התקיימות התנאים לכניסתו של ייפוי הכוח לתוקף. הודעה זו נשמרת במאגר האפוטרופוס הכללי, ומסירתה היא תנאי לכניסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך.

 

כדי למנוע ניגוד עניינים ולהפחית את החשש לניצול לרעה והשפעה בלתי הוגנת, נקבע שלא יכול להתמנות כמיופה כוח מי שמספק לממנה שירותים מסוימים תמורת תשלום ובכלל זה, עורך דין או בעל מקצוע אחר, שבפניו נערך ייפוי הכוח, ומי שמספק תמורת תשלום לממנה מגורים או טיפול רפואי, סוציאלי, סיעודי או שיקומי, אלא אם הוא קרוב משפחה של הממנה.

 

 

לעניות דעתנו, נושא זה רלוונטי לכל אחד – צעיר ומבוגר, בריא או - חלילה - חולה. שהרי איש אינו יודע, מה יילד יום, וכל אחד מאתנו רוצה, כי אם חלילה תיפגע כשירותו הרפואית או הקוגניטיבית, הוא ורכושו יטופלו בהתאם לרצונו ולטובתו, כפי שהוא רואה אותם.

 

נושא זה מחייב "תפירה אישית" לכל אדם ואדם בהתאם לגילו, מצבו המשפחתי ונסיבות חייו.

 

הנכם מוזמנים לתאם עמנו פגישת ייעוץ בנושא זה.

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page